м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 586-51-87  NEW 
icac@ucci.org.ua
Положення про МКАС
 
Додаток № 1 до Закону України
«Про мiжнародний комерцiйний арбiтраж»
вiд 24 лютого 1994 року
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ АРБIТРАЖНИЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВIЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ

1. Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд є самостiйною постiйно дiючою арбiтражною установою (третейським судом), що здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Законом України «Про мiжнародний комерцiйний арбiтраж».

Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду, порядок обчислення арбiтражного збору, ставки гонорарiв арбiтрiв та iнших витрат суду, сприяє його дiяльностi.

2. До Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду можуть за угодою сторiн передаватися на вирiшення:

- спори з договiрних та iнших цивiльно-правових вiдносин, якi виникають при здiйсненнi зовнiшньоторговельних та iнших видiв мiжнародних економiчних зв'язків, якщо комерцiйне пiдприємство хоча б однiєї iз сторiн спору знаходиться за кордоном, а також:

- спори пiдприємств з iноземними iнвестицiями i мiжнародних об'єднань та органiзацiй, створених на територiї України, мiж собою, спори мiж їх учасниками, а так само їх спори з iншими суб'єктами права України.

Зовнiшньоекономiчнi вiдносини, спори з яких можуть бути переданi на вирiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду, стосуються, зокрема, вiдносин купiвлi-продажу (поставки) товарiв, виконання робiт, надання послуг, обмiну товарами та/чи послугами, перевезення вантажiв i пасажирiв, торгового представництва i посередництва, оренди (лiзингу), науково-технiчного обмiну, обмiну iншими наслiдками творчої дiяльностi, спорудження промислових та iнших об'єктів, лiцензiйних операцiй, iнвестицiй, кредитно-розрахункових операцiй, страхування, спiльного пiдприємництва та iнших форм промислової i пiдприємницької кооперацiї.

3. Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд приймає до свого розгляду також спори, вiднесенi до його юрисдикцiї в силу мiжнародних договорiв України.

4. Рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду виконуються сторонами добровiльно у встановленi ним строки. Якщо строк виконання в рiшеннi не зазначено, воно пiдлягає негайному виконанню. Не виконанi в строк рiшення виконуються вiдповiдно до закону i мiжнародних договорiв.

5. По справах, що пiдлягають розгляду в Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi, голова суду може на прохання сторони встановити розмiр i форму забезпечення вимоги.

6. Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при Торгово-промисловiй палатi України має печатку iз своїм найменуванням українською й англiйською мовами та зображенням меча i терезів правосуддя.

 

версія для друку

© 2017 Торгово-промислова палата України